Agricultural

PB Valley Chiang Rai

Agricultural2020-08-26T07:26:34+00:00

AGRONOMY DIVISION

บริษัท พีบี วัลเล่ย์ (เชียงราย) จำกัด มีการส่งเสริมการปลูกพืชแบบมีพันธะสัญญา หรือ Contract Farming ภายใต้การควบคุมและแนะนำโดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท เพื่อให้เกษตรกรได้ปฏิบัติดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี เป็นทุนยืมให้แก่เกษตรกร และจะทำการหักทุนยืมเมื่อจำหน่ายผลผลิตคืนบริษัท ภายใต้ระบบ GAP (Good Agricultural Practice) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

 • พืชที่ทำการส่งเสริมการปลูก: ได้แก่ ข้าวโพดหวาน และถั่วเหลือง

ผลผลิตภาคการเกษตร

ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรจากไร่ของเราโดยประมาณในแต่ละปี

ผลผลิตจำนวนผลผลิตผลผลิตออกในช่วงเดือน
ลำไย 250 - 300 ตันกรกฎาคม - กันยายน
เงาะ10 ตันกันยายน
พุทรา3 - 5 ตัน กันยายน - มกราคม
ข้าวอินทรีย์ 10 ตันตุลาคม
มะตูมอินทรีย์8 - 10 ตันกันยายน - มกราคม
ถั่วเหลืองอินทรีย์2- 3 ตันตุลาคม – พฤศจิกายน
ลิ้นจี่อินทรีย์ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศพฤษภาคม
ถั่วเหลือง GAP300 - 500 ตันพฤษภาคม – กันยายน
มะม่วง25 ตันพฤษภาคม
มะกอกน้ำ25 ตันกันยายน
ข้าวโพดหวาน5,000 ตันมกราคม – กันยายน
กล้วยหอมทอง4 - 5 ตันมกราคม - เมษายน
สับปะรด200 ตันn/a
องุ่นเฉลี่ย 40 - 50 กก./เดือนมกราคม - ธันวาคม
มะเฟืองไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศมกราคม

ลำไยพันธุ์อีดอ จำนวนปลูก … ต้น ผลผลิตประมาณ 250,000 – 300,000 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตจำหน่ายหน้าสวน โดยเปิดเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าตัด และส่วนหนึ่งจำหน่ายทั่วไป

เงาะโรงเรียน คุณภาพผลผลิตแตกต่างจากแหล่งปลูกอื่นๆ เนื้อผลไม้มีความฉ่ำหวาน เนื้อร่อนไม่ติดเมล็ด ไม่มีน้ำมากจนเกินไป จำนวนปลูก 280 ต้น ผลผลิตประมาณ 8,000 – 10,000 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตจำหน่ายหน้าสวน โดยเปิดเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าตัด และส่วนหนึ่งจำหน่ายทั่วไป

พุทราพันธุ์ไต้หวัน ผลโต รสชาติหวานกรอบ จำนวนปลูก 60 ต้น ผลผลิตประมาณ 3,000 – 5,000 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตจำหน่ายหน้าสวน โดยเปิดเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าตัด และส่วนหนึ่งจำหน่ายทั่วไป

ข้าวอินทรีย์ พื้นที่ปลูก 50 ไร่ ผลผลิตประมาณ 10,000 – 12,000 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตส่งจำหน่ายบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และจำหน่ายเป็นข้าวอินทรีย์ส่งตามร้านค้า รวมทั้งการขายปลีก

มะตูมอินทรีย์ จำนวน 302 ต้น ผลผลิตประมาณ 6,000 – 8,000 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ผลิตมะตูมตากแห้ง และโรงงานทำมะตูมแช่อิ่ม

ถั่วเหลืองอินทรีย์ พื้นที่ปลูก 20 ไร่ ผลผลิตประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตส่ง บริษัท นอร์ธเทอร์นฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด (NFC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน (กลุ่ม PB Partners) เพื่อผลิตซีอิ๊วญี่ปุ่น (ออแกนิค) ส่งออก

ลิ้นจี่ อินทรีย์ จำนวน 2,700 ต้น (เป็นพันธุ์จักรพรรดิ 450 ต้น ที่เหลือเป็นพันธุ์ฮงฮวย) และ ลิ้นจี่ GAP พันธุ์ฮงฮวย 15,000 ต้น ผลผลิตไม่ค่อยแน่นอน ตามสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นผลผลิตอินทรีย์และ GAP ผลผลิตจึงมีขนาดเล็ก และมีความเสียหายจากแมลง จึงจำหน่ายในรูปแบบเนื้อลิ้นจี่แช่แข็ง และการแปรรูป นอกจากนี้ ผลผลิตลิ้นจี่ GAP นำไปผลิตเหล้า Schnapps (เหล้าที่มีดีกรีสูง ทำมาจากพืช หรือผลไม้ รสชาติ Dry คล้าย วอดก้า มีความหวาน และความหอมของกลิ่นพืช หรือผลไม้ชนิดนั้นๆ) สินค้าในกลุ่มพีบี PB Partners

มะเฟืองหวาน ผลใหญ่ ผิวสวย จำนวน … ต้น ผลผลิตประมาณ … กิโลกรัมต่อปี ตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี ผลผลิตจำหน่ายหน้าสวนและทั่วไป

ถั่วเหลือง GAP  บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองสายพันธุ์ เชียงใหม่ 60 ภายใต้ระบบ GAP เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปลูก และผู้บริโภค และรับซื้อถั่วเหลืองคืนโดยมีการตรวจวัดคุณภาพตามค่าโปรตีนด้วยระบบมาตรฐาน ตามเกรดของถั่วเหลือง ซึ่งแบ่งตามขนาดของเมล็ด ผลผลิตถั่วเหลืองที่ได้จะส่งให้กับโรงงานของบริษัทในเครือเพื่อทำซีอิ๋ว ปัจจุบันมีพื้นที่ส่งเสริมประมาณ 2,000 ไร่ ใน จังหวัดแพร่

มะม่วงโชคอนันต์อินทรีย์ จำนวน 1,847 ต้น ผลผลิตประมาณ 20,000 – 40,000 กิโลกรัมต่อปี ตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี ผลผลิตจำหน่ายหน้าสวนและทั่วไป

มะกอกน้ำ ผลผลิตจำหน่ายหน้าสวนและทั่วไป

ข้าวโพดหวาน ปัจจุบัน บริษัท พีบี วัลเล่ย์ (เชียงราย) จำกัด ได้ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานในภาคเหนือทั้งหมด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง ซึ่งมีพื้นที่ในการเพาะปลูก รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,000 ไร่ ดังนี้

 1. จังหวัดเชียงราย 3,000 ไร่
 2. จังหวัดเชียงใหม่ 2,000 ไร่
 3. จังหวัดลำปาง 1,000 ไร่

กล้วยหอมทอง เริ่มดำเนินการปลูกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2560 จำนวน 3,300 ต้น พื้นที่ปลูก 13 ไร่ ประมาณการผลผลิต 49,500 กิโลกรัม กำหนดเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรก อยู่ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ผลผลิตจำหน่ายหน้าสวนและทั่วไป และส่วนหนึ่งส่งจำหน่ายโรงงานแปรรูป

องุ่นไร้เมล็ด รับประทานสด เป็นองุ่นสายพันธุ์ “บิวตี้ซีดเลส” ปลูกในโรงเรือน มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย (ความหวานประมาณ 15 บริกซ์) จำนวนต้น 140 ต้น รวมพื้นที่ปลูก 2 ไร่ มีการวางแผนการปลูกให้มีผลผลิตจำหน่ายได้ตลอดปี เดือนละ 1 รุ่น ผลผลิตปริมาณ 40 – 50 กิโลกรัมต่อรุ่น ผลผลิตจำหน่ายหน้าสวน โดยเปิดเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าตัด และส่วนหนึ่งส่งจำหน่ายที่ร้านอาหารกาสะลอง ในไร่พีบี วัลเล่ย์ เชียงราย

สับปะรดพันธุ์ภูแล เริ่มดำเนินการปลูกเมื่อปลายปี พ.ศ.2559 พื้นที่ปลูก 70 ไร่ ประมาณการผลผลิตอยู่ที่ 200,000 กิโลกรมต่อปี กำหนดเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรก อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2561 มีการวางแผนการปลูกให้มีผลผลิตจำหน่ายได้ตลอดปี ผลผลิตจำหน่ายหน้าสวนและทั่วไป

โกโก้ ทำการเพาะปลูกทั้งหมดจำนวน 3 โครงการ บนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ โดยเริ่มทำการปลูกครั้งแรกในปี 2561

หมายเหตุ:  *งานผลิตพืช GAP (Good Agricultural Practice) เป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เหมาะสม  เพื่อให้ได้ผลผลิตมาตรฐานปลอดภัย  ปลอดศัตรูพืช และคุณภาพถูกใจ

สามารถสอบถามรายละเอียด และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร บริษัท พีบี วัลเล่ย์ (เชียงราย) จำกัด

Tel. +66 (053) 175-135
Send Message

We use cookies to improve performance and good experience in using our website. For more information, please read our Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Settings

Privacy Preferences

You can choose cookies by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Essential cookies
  Always Active

  Types of cookies are necessary for the operation of the website. So that you can use it normally and visit the website. You cannot disable this cookie on our website.
  Cookies Details

Save